Partnerségi egyeztetés Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

TÁJÉKOZTATÁS
 

 


Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításával (M0 autópálya Alacskai csomópontja közelében tervezett CTPark logisztikai központ környezete - CTP II. ütem) kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Trk.) 29/A.§ (5) bekezdés c) pontjának és Vecsés város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket a következőkről:


A veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a jogszabályban meghatározott határidőig lehetett megtenni, kizárólag elektronikus úton. Ennek figyelembevételével Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2022. (VI.21.) határozattal döntött a Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításával (M0 autópálya Alacskai csomópontja közelében tervezett CTPark logisztikai központ környezete - CTP II. ütem) kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról, az eljárás lezárásáról.


Egyúttal döntött arról is, hogy kezdeményezi a településrendezési eszköz készítésére vonatkozó tárgyalásos eljárás végső véleményezési szakaszának megindítását a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészénél a Trk. 42.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.


A döntés letölthető az alábbi linkről:


Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításával (M0 autópálya Alacskai csomópontja közelében tervezett CTPark logisztikai központ környezete - CTP II. ütem) kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás elfogadása, lezárása


Szlahó Csaba polgármester megbízásából:
Rupp Zoltán főépítész


TÁJÉKOZTATÁS
 


Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos teljes eljárás véleményezési szakasza partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz) indult teljes eljárásban Vecsés Város Önkormányzata döntése alapján elkészült véleményezési dokumentációja, amely az alábbi linkről letölthető:

https://www.vecses.hu/uploads/files/telepulesrendezesi_eszk/dokumentacio.pdf

A fenti településrendezési eszközök módosítása a Trk. 36.§ szerinti teljes eljárással történik, amely előzetes tájékoztatási, valamint véleményezési szakaszból áll. A Trk. 37.§ előírásai alapján lefolytatott előzetes tájékoztatási szakasz lezárult, ennek során észrevétel nem érkezett.
Ezt követően elkészült a fenti véleményezési dokumentáció, és elindult az eljárás véleményezési szakasza, amelyet a Trk. 38.§ alapján kell lefolytatni.

A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben a véleményezési dokumentációt megküldi a Trk. 9. mellékletében megjelölt államigazgatási szerveknek, a szomszédos települések önkormányzatainak, valamint az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnerek), valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.

Alapesetben a partnerségi egyeztetés a Trk. vonatkozó rendelkezései, valamint Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok szerint kell lefolytatni. Ennek megfelelőn az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban való együttes közzétételével történne.
Azonban a koronavírus terjedése miatt az Országgyűlés megalkotta „a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényt, amelynek 157.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerint „a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja”, illetve „a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni.”

A törvény értelmében elektronikus útnak minősül a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató.

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 171/2021. (XII.14.) határozatában úgy döntött, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz) kapcsolatos teljes eljárásban a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

A 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül (2022. június 08. éjfélig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, az epites@vecses.hu e-mail címen vagy az önkormányzati hivatali kapun keresztül (VECSESONK, KRID azonosító: 753506953).

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS

 


Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos eljárás partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról (CTPark II. ütem)

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 169/2021. (XII.14.) határozatával döntött Vecsés Város hatályos településrendezési tervei módosításának kezdeményezéséről annak érdekében, hogy az M0 autópálya „Alacskai” csomópontja mellett a tavalyi évben megépült CTPark Vecsés logisztikai és raktározási központ igény szerinti bővítésére (CTPark II. ütem) nyíljon lehetőség.

A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a 170/2021.(XII.14.) határozatával a fejlesztéssel érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, amelynek egyeztetése a Trk. 42.§ alapján tárgyalásos eljárás keretében történik.

A fenti döntések nyomán elkészült a településrendezési eszközök módosításáról szóló egyeztetési, véleményezési dokumentáció, amely letölthető az alábbi linkről:

Terv letöltése /pdf/

A Trk. előírásai szerint az elkészült dokumentációt a polgármester egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a területi, illetve települési önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, civil szervezeteket, gazdasági szerepelőket, hogy a fenti egyeztetési anyaggal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2022. június 16-án éjfélig, kizárólag elektronikus úton tehetik meg az epites@vecses.hu e-mail címen.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész

 


HIRDETMÉNY

VECSÉS VÁROS INTERGÁRLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2021-2027

EGYEZTETÉSI ANYAG

 

 


Az integrált településfejlesztési stratégia középtávon határozza meg a települések fejlesztési céljait, jövőképét. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2016 (I.26.) számú határozatával elfogadta el Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (a továbbiakban: ITS), amely a 2015-2020. közötti időszakra vonatkozott.

Az ITS készítésének és módosításának módját, tartalmi követelményeit, egyeztetésének és elfogadásának szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.r.) határozza meg.
A Korm.r. 7.§ előírja, hogy az önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy
a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
b) módosítja, vagy
c) újat készít.

Ennek megfelelően Vecsés Város Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a 18/2021. (IV.19.) határozatában döntést hozott Vecsés Város Képviselő-testületének 6/2016. (I.26.) határozatával elfogadott Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról.
A polgármesteri döntést később a Képviselő-testület 67/2021. (VII.27.) határozatával módosította.
A fenti döntések nyomán 2022. áprilisában elkészült Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról szóló egyeztetési, véleményezési dokumentáció, amely letölthető az alábbi linkről:

https://www.vecses.hu/uploads/files/telepulesrendezesi_eszk/X_ITS_VECSeS_(felulv_2022_04).pdf


A Korm.r. 28.§ szerint a stratégiát a polgármester egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel és a területi, illetve települési önkormányzatokkal.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, civil szervezeteket, gazdasági szerepelőket, hogy az ITS egyeztetési anyagával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2022. június 15-én éjfélig, kizárólag elektronikus úton tehetik meg az epites@vecses.hu e-mail címen.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész
 


HIRDETMÉNY

VECSÉS VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2021-2027

EGYEZTETÉSI ANYAG

 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban döntött arról, hogy elkészíti Vecsés Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: FVS).

A tervezési munka elkészítésével megbízott szervezet véleményezésre megküldte az FVS egyeztetési anyagát, amelyből összefoglalásként az alábbi tartalmat emelem ki.

„Az FVS a megyei önkormányzatok döntése alapján az ERFA rendelet 11. cikke alá tartozó hazai városoktól elvárt területi stratégia dokumentum. Az FVS elkészítése adminisztratív értelemben a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról című kormányrendelet megjelenése után vált szükségessé. Az FVS tartalmazza egyben Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a települések számára elérhető források lehíváshoz szükséges elemeket és magában foglalja a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a település számra dedikáltan, a megyei fejlesztési tervekbe illesztve megítélt források lehívásához szükséges fejlesztési programtervet, a TOP PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM-ot (TVP). Az FVS a 2021-2027 közötti fejlesztési ciklusban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően elkészített és 2022. első negyedévében felülvizsgálaton és aktualizáláson átesett Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS) párhuzamosan határozza meg a város középtávú (2021-2027) fejlesztési stratégiáját, stratégiai célrendszerét.
Az FVS az elkészítésére vonatkozó útmutató által meghatározottak szerint öt tervezési dimenzió mentén jelöli ki és foglalja össze a város középtávú fejlesztési stratégiáját, fejlesztési beavatkozási terveit: PROSPERÁLÓ VÁROS; ZÖLDÜLŐ VÁROS; DIGITÁLIS VÁROS; MEGTARTÓ VÁROS; KISZOLGÁLÓ VÁROS.
Hasonlóan az ITS-ben elvárt gyakorlathoz, az FVS tervezési gyakorlata is a város hosszabb távú jövőképére épít. A város a FVS-ben lényegesen nem módosít korábbi, az ITS-ben megfogalmazott jövőképén, de bizonyos hangsúlyáthelyezéseket és kiegészítéseket tesz. Mindezek értelmében a város a következőképpen határozta meg jövőképét, azt a víziót, ahogyan 2027-re látni akarja önmagát.
VECSÉS JÖVŐKÉPE: VECSÉS ÉLHETŐ ÉS SZERETHETŐ, HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ, JELENTŐS TÉRSÉGI ÉS ORSZÁGOS GAZDASÁGSTRATÉGIAI SZEREPPEL RENDELKEZŐ, HAGYOMÁNYAIT ŐRZŐ, JELLEGZETES ARCULATTAL BÍRÓ, MODERN, DINAMIKUS ÉS EGÉSZSÉGES KISVÁROS”

A FVS és az ITS, valamint utód dokumentuma, a településfejlesztési terv elválik egymástól. Míg az ITS készítésének feltételrendszerét a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint az azt felváltó, 419/2021. (VII.15.) Kormányrendeletben bevezetett településfejlesztési terv rögzíti és településfejlesztési eszközként a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozik annak módszertani követelményeinek meghatározása, addig a FVS az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, amely a 2021-2027. időszak forrásfelhasználásának feltétele.

A FVS tervezése a „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve” útmutatásai alapján történik, amelyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága adott közre 2021. augusztusának elején a vonatkozó EU-s szabályozások és útmutatások figyelembevételével.

Az FVS egyeztetési anyaga az alábbi linkről tölthető le:

Vecsés Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2021-2027 – egyeztetési anyag FVS IFVS II

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, civil szervezeteket, gazdasági szerepelőket, hogy az FVS egyeztetési anyagával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2022. május 31-én éjfélig, kizárólag elektronikus úton tehetik meg az epites@vecses.hu e-mail címen.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítészTÁJÉKOZTATÁS

 


Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasza partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz)


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz) indult teljes eljárásban Vecsés Város Önkormányzata döntése alapján elkészült előzetes tájékoztatási dokumentációja, amely az alábbi linkről letölthető:


Előzetes tájékoztató Vecsés Város hatályos településrendezési tervei módosításához

A fenti településrendezési eszközök módosítása a Trk. 36.§ szerinti teljes eljárással történik. A Trk. 37.§ előírásai alapján a teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt.


Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót megküldi a Trk. 9. mellékletében megjelölt államigazgatási szerveknek, a szomszédos települések önkormányzatainak, valamint az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnerek), valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.


Alapesetben a partnerségi egyeztetés a Trk. vonatkozó rendelkezései, valamint Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok szerint kell lefolytatni. Ennek megfelelőn az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban való együttes közzétételével történne.
Azonban a koronavírus terjedése miatt az Országgyűlés megalkotta „a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényt, amelynek 157.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerint „a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja”, illetve „a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni.”


A törvény értelmében elektronikus útnak minősül a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató.


Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 171/2021. (XII.14.) határozatában úgy döntött, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz) kapcsolatos teljes eljárás előzetes tájékoztató szakaszában a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

A 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül (2022. január 01. éjfélig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, az epites@vecses.hu e-mail címen vagy az önkormányzati hivatali kapun keresztül (VECSESONK, KRID azonosító: 753506953).

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész


TÁJÉKOZTATÁS

 


Az „Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz-út és 0195/9 hrsz-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz-ú ingatlan által határolt területen (Bádiprodukt Kft., Bojinka terület)” tervezett gazdasági fejlesztések miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításának elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 29/A.§ (5) bekezdés c) pontjának és Vecsés város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket a következőkről:


A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat 2021. november 20. éjfélig lehetett megtenni, kizárólag elektronikus úton. Ennek figyelembevételével Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 147/2020. (XI.23.) határozattal döntött az „Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz-út és 0195/9 hrsz-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz-ú ingatlan által határolt területen (Bádiprodukt Kft., Bojinka terület)” tervezett gazdasági fejlesztések miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításának elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról, az eljárás lezárásáról.


Egyúttal döntött arról is, hogy kezdeményezi a tervmódosítás végső véleményezési eljárásának megindítását a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél.


 A döntés az alábbi linkről letölthető:


„Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz-út és 0195/9 hrsz-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz-ú ingatlan által határolt terület (Bádiprodukt Kft., Bojinka terület)” településrendezési eszköz partnerségi egyeztetésének elfogadása, lezárása 2021. 11. 23.


Szlahó Csaba polgármester megbízásából:
Rupp Zoltán főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS

 


Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új településrendezési eszközeinek elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Tr.) 29/A.§ (5) bekezdés c) pontjának és Vecsés város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket a következőkről:


A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a jogszabályban meghatározott határidőig lehetett megtenni, kizárólag elektronikus úton. Ennek figyelembevételével Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2021. (IX.28.) határozattal döntött a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területére készült új helyi építési szabályzata és szabályozási terve és ehhez kapcsolódóan Vecsés Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról, az eljárás lezárásáról.


Egyúttal döntött arról is, hogy kezdeményezi a településrendezési eszköz készítésére vonatkozó tárgyalásos eljárás végső véleményezési szakaszának megindítását a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél a Tr. 42.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.


A döntés letölthető az alábbi linkről:


Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új településrendezési eszközeinek elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás elfogadása, lezárása


Szlahó Csaba polgármester megbízásából:
Rupp Zoltán főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS

 


„Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz. út és 0195/9 hrsz.-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlan által határolt területen (Bádiprodukt Kft., Bojinka-terület)” tervezett gazdasági fejlesztések miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításának elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetéséről


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy az „Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz. út és 0195/9 hrsz.-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlan által határolt területre (Bádiprodukt Kft., Bojinka-terület)” vonatkozóan az érintett települések önkormányzatai, köztük Vecsés Város Önkormányzata döntése alapján elkészült településrendezési eszközeinek dokumentációja, amely munkaközi tájékoztatás illetve részletes szakmai tájékoztató céljából az alábbi linkről letölthető:


Dokumentáció letöltése:


„Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz. út és 0195/9 hrsz.-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlan által határolt területen (Bádiprodukt Kft., Bojinka-terület)” tervezett gazdasági fejlesztések miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításának elkészítése


A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben a Kormány az ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdését, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Vecsés Város Polgármestere Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva 24/2021 (V.14.) határozatában kezdeményezte Vecsés Város Településszerkezeti Tervére vonatkozó 94/2016. (IV.26.) határozatának és Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítását a Vecsés, 0195/19 - 0195/38 hrsz-ú, 0195/40 – 0195/52 hrsz-ú, 0195/18 hrsz-ú, 0195/9 hrsz-ú ingatlanok területe, valamint a 0195/14 hrsz-ú ingatlan területének K-Re-2 jelű övezetbe tartozó része és a 0195/11 hrsz-ú ingatlan területéből 2 ha nagyságú terület új, kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezetbe való átsorolására vonatkozóan.
Vecsés Város Polgármestere Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva 26/2021 (V.14.) határozatában a fenti területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2021. (X.19.) határozatában a „veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 546/2020. (XII. 2.) Kormányrendeletet 2.§ (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az „Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz. út és 0195/9 hrsz.-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlan által határolt területen (Bádiprodukt Kft., Bojinka-terület)” tervezett gazdasági fejlesztések miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításának elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

Az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül (2021. november 20. éjfélig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, az epites@vecses.hu e-mail címen vagy az önkormányzati hivatali kapun keresztül (VECSESONK, KRID azonosító: 753506953).

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS

 


Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, négy település közigazgatási területére egységesen készülő településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetéséről

 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területére vonatkozóan az érintett települések önkormányzatai, köztük Vecsés Város Önkormányzata döntése alapján elkészült Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, négy település közigazgatási területére egységesen készülő településrendezési eszközeinek dokumentációja, amely munkaközi tájékoztatás illetve részletes szakmai tájékoztató céljából az alábbi linkről letölthető:


Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új településrendezési eszközeinek elkészítése


A Repülőtér területére szakmai és gyakorlati szempontból is a közösen egyeztetett, egységesen kidolgozott ugyanakkor az érintett négy önkormányzat által önállóan elfogadott településrendezési eszköz kidolgozása szükséges. Az előzetes szakmai egyeztetések során megfogalmazott szándék és a jogharmonizáció mellett az önálló szabályozási terv megalkotásánál cél az időmúlás következtében okafogyottá vált szabályozási elemek, fejlesztési elképzelések szabályozási tervlapról való törlése, illetve a szabályozási előírások hatályos jogszabályi környezethez való igazítása, valamint az újabb településfejlesztési szándékok integrálása a településrendezési eszközökbe.


A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül (2021. szeptember 04. éjfélig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, az epites@vecses.hu e-mail címen vagy az önkormányzati hivatali kapun keresztül (VECSESONK, KRID azonosító: 753506953).

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész


TÁJÉKOZTATÁS

 


A  veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020. (XI. 3.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése figyelembevételével, Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljárva Vecsés Város Polgármestere


-    216/2020.(XII.22.) határozattal döntött Vecsés Város Önkormányzatának 94/2016.(IV.26.) határozatával elfogadott Vecsés Város Településszerkezeti Tervének módosításáról,


-    megalkotta Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármesterének 15/2020.(XII.22.) önkormányzati rendeletét Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelet módosításáról.

A dokumentáció és a tárgyalásos egyeztetési eljárás az alábbi dokumentáció letöltésével tekinthető meg:


Vecsés Város hatályos településrendezési eszközeinek részleges módosítása az M0 autóút Alacskai csomópontja környezetében

Rupp Zoltán
főépítész


 

TÁJÉKOZTATÁS

 


Vecsés Város településrendezési eszközeinek az M0 autóút alacskai csomópontja környezetére vonatkozó módosítása partnerségi egyeztetésének elfogadásáról


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket a következőkről:


A veszélyhelyzet kihirdetéséről szóló 478/2020.(XI. 3.) Korm. rendelet és a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdése figyelembevételével Vecsés Város Polgármestere 194/2020. (XI.12.) határozattal döntött az M0 autóút alacskai csomópontja környezetére vonatkozó TRT módosítás partnerségi egyeztetés elfogadásáról.


Egyúttal döntött arról is, hogy kezdeményezi a tervmódosítás végső véleményezési eljárásának megindítását a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészénél.


Alacskai partnerségi egyeztetés lezárása 2020.11.12

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Rupp Zoltán főépítész


 

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Város településrendezési eszközei módosításárólA településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város Önkormányzat képviselő-testülete a 123/2020.(VII. 23.) és a 168/2020.(IX. 29.) határozatával döntött a Vecsés, 6127, 0228/71, 0228/72, (0234/1), 0240/29, 0240/44 és 0240/45 hrsz-t érintően Vecsés város hatályos településrendezési eszközeinek (továbbiakban: TRT) módosításáról, a 169/2020.(IX. 29.) határozatával e területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.


A módosítás igénye tulajdonosi kezdeményezés alapján merült fel, amelyet Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen támogatott.


A TRT módosítás partnerségi egyeztetése 2020. október 21. napján kezdődött, amikortól a TRT módosítás tervezete már megtekinthető Vecsés Önkormányzat honlapján, a „Partnerségi egyeztetés” oldalon. A tervmódosítással kapcsolatban 2020. október 28. napján, szerdán 16 órai kezdettel lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal házasságkötő termében (Vecsés, Szent István tér 1.), ahol a TRT módosítás tervezetének dokumentációja is megtekinthető és véleményezhető.


A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat  2020. november 5. napjáig az epites@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Rupp Zoltán főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben küldhetik még meg.


 Tervezet megtekintése /pdf/

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Rupp Zoltán főépítész


 

 

HÍRDETMÉNY

Vecsés Város településrendezési eszközei részleges módosításának
elfogadása

 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 43.§ (2) bekezdése és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város Önkormányzata

a)     a 121/2020.(VII.27.) határozatával elfogadta Vecsés Város hatályos Településszerkezeti terve részleges          módosítását és megalkotta

b)    a 10/2020.(VII.27.) rendeletét Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatának módosításáról.

A tervmódosítások 2020. augusztus 26. napján lépnek hatályba.

Melléklet:

121_2020_határozat
10_2020_rendelet

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Rupp Zoltán főépítész


 

HÍRDETMÉNY

Vecsés Város településrendezési eszközei részleges módosításának
egyeztetési eljárása lezárásáról


 

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 39.§ (3) bekezdése és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzat Polgármestere a 73/2020.(V.29.) határozatával elfogadta Vecsés Város hatályos településrendezési eszközei részleges módosításának


a)    a Trk. 41.§ szerinti véleményezési eljárása során beérkezett véleményeket és
b)    Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendelete szerinti partnerségi egyeztetést.

A határozat 5. pontja alapján a dokumentációt megküldtük a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészének a Trk. 40. § szerinti végső szakmai véleményezésre. A TRT módosítás várhatóan 2020. június vagy július hónapban lesz előterjesztve önkormányzati jóváhagyásra.

A végső szakmai véleményezési dokumentáció az alábbi linkről tölthető le vagy nyomtatva a Főépítészi Osztályon tekinthető meg.


Melléklet: TRT módosítás Trk. 40.§ szerinti dokumentációja
                  73/2020.(V.29.) határozat

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész


Hirdetmény

Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet
módosításának elfogadásárólVecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármestere az 5/2020.(V.11.) rendelettel elfogadta Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendeletének (továbbiakban: Tkr.) módosítását.

A településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet módosítása 2020. május 26. napján lép hatályba.

A rendeletmódosítás és a 2020. május 26. napjától hatályos, egységes szerkezetű Vecsés város településkép védelméről szóló önkormányzati rendelet az alábbi linkekről tölthető le:

5_PM_rendelet_településképi_módosítás.pdf
8_2018 RENDELET Településkép védelme – hatályos 2020.05.26-tól.pdf

Szlahó Csaba polgármester
megbízásából
Berényi Mária
főépítész
 


Hírdetmény

 

 

Vecsés Város Önkormányzat helyi építési szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) önkormányzati rendelete módosításáról és a 21/2019.(XII.12.) rendelet szerinti változtatási tilalom megszűnéséről.


Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljáró Vecsés Város Polgármestere a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészének PE/AF/00047-4/2020 záró szakmai véleményét követően a 4/2020.(V.11.) rendelettel elfogadta Vecsés város Önkormányzata Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(IV.28.) rendeletének (továbbiakban: VÉSZ) módosítását.


A VÉSZ módosítása 2020. május 26. napján lép hatályba és ezzel egyidejűleg hatályát veszti a 21/2019.(XII.12.) önkormányzati rendelet a Fő út -Kellner Dr. utca -Tinódi utca –a Fő út északi oldalán lévő Vt-2 építési övezetű teleksáv a Rózsa utcáig –Rózsa utca -Temető utca -Ecseri út –Tó utca –Malom utca –Üllői utca –belterületi határ a József utcáig –József utca -Ady Endre utca –Telepi út –Magdolna utca –Fő út déli oldalán lévő Vt-2, Vt-3 ésVi-Sz-3 építési övezetű teleksáv a Lidl áruház telkéig –Fő út által határolt területre elrendelt változtatási tilalomról.


A VÉSZ módosítás és a 2020. május 26. napjától hatályos egységes VÉSZ az alábbi linkekről tölthető le:

 

4_2020 rendelet_VÉSZ módosítás
6_2016_rendelet_VÉSZ_egységes _hatályos 2020.05.26-tól

Szlahó Csaba polgármester
megbízásából
Berényi Mária
főépítész


 

TÁJÉKOZTATÁS
Vecsés Város településrendezési eszközei módosítása egyeztetési eljárásának lezárásárólA településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 39.§ (3) bekezdése és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzat Képviselő-testülete az 54/2020.(II.27.) határozatával elfogadta Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelet (továbbiakban: VÉSZ) módosítása tervezetéhez
a)    a Trk. 41.§ szerinti véleményezési eljárása során beérkezett véleményeket és
b)    Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendelete szerinti partnerségi egyeztetést. A partnerségi egyeztetés során beérkezett két módosító javaslatról az 52//2020.(II.27.) és az 53/2020.(II.27.) határozataival döntött.

A határozat 4. pontja alapján a dokumentációt megküldtük a Pest megyei Kormányhivatal állami főépítészének a Trk. 40. § szerinti végső szakmai véleményezésre. A VÉSZ módosítás várhatóan 2020. március vagy április hónapban lesz előterjesztve önkormányzati jóváhagyásra.

A végső szakmai véleményezési dokumentáció Vecsés város honlapján a Partnerségi egyeztetés oldalon és nyomtatva a Főépítészi Osztályon tekinthető meg.


Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész


Mellékletek:
VÉSZ módosítás tervezete
Az egyeztetési eljárás elfogadásáról szóló határozatok
Az államigazgatási egyeztetés terviratai
A partnerségi egyeztetés terviratai


 

TÁJÉKOZTATÁS
Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) önkormányzati rendelet
módosítása partnerségi egyeztetéséről

 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 43/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzatának 213/2019.(XII.10.) határozata alapján elkészült

 


Vecsés Város településkép védelméről szóló 8/2018.(V.31.) rendelete
módosításának egyeztetési dokumentációja,

 


amelynek egyeztetési eljárása a Tk. 43/A.§ szerint történik.

A dokumentáció az alábbi linkekről letölthető, vagy megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi osztályán.

 

2020.01_Tkr.mód dokumentáció.pdf

Az elkészült egyeztetési dokumentációval kapcsolatban 2019. február 12. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében, melyre minden érdeklődött várunk.

A településkép védelméről szóló rendelet tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2020. február 20. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Vecsés, 2020. január 27.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész

 


TÁJÉKOZTATÁS
Vecsés Város településrendezési eszközei módosítása tervezetének partnerségi egyeztetéséről

 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata határozatai alapján elkészült a hatályos településrendezési eszközök részleges módosításának egyeztetési dokumentációi.

Mint ahogy arról 2019. októberében előzetesen tájékoztattuk az érdekeltelteket, a Tk. 36.§ szerinti teljes eljárással folyamatban van a hatályos településrendezési eszközök néhány területre kiterjedő módosítása, amelynek elkészült a partnerségi és államigazgatási egyeztetési dokumentációja, amely az alábbi linkről letölthető:

    Vecsés Város hatályos településrendezési eszközeinek módosítása-2020.


A dokumentáció nyomtatott formában megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi osztályán is.

Az elkészült egyeztetési dokumentációkkal kapcsolatban 2019. február 12. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében, melyre minden érdeklődött várunk.

A településrendezési eszközök tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat írásban 2020. február 20. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS
Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(VI.20.) önkormányzati rendelet módosítása partnerségi egyeztetéséről

 


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzatának 140/2019.(VI.20.) és 213/2019.(XII.10.) határozatai alapján elkészült a Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016.(VI.20.) önkormányzati rendeletnek


a szálláshely-rendeltetések és az építmények, önálló rendeltetési egységek, területek rendeltetésszerű használatához szükséges gépjármű-elhelyezési kötelezettség szabályozásával


összefüggő módosításának tervezete, amelynek egyeztetési eljárása a Tk. 41.§ szerint történik.

A dokumentáció az alábbi linkekről letölthető, vagy megtekinthető a Polgármesteri Hivatal Főépítészi osztályán.


2020.01_VÉSZ módosítás dokumentáció.pdf
2020.01_mod_6_2016 rendelet HESZ egys.pdf

Az elkészült egyeztetési dokumentációval kapcsolatban 2019. február 12. napján, szerdán 16 órakor lakossági fórumot tartunk a Polgármesteri Hivatal földszinti tanácstermében, melyre minden érdeklődött várunk.

A VÉSZ tervezett módosításával kapcsolatos véleményüket, javaslataikat 2020. február 20. napjáig a foepitesz@vecses.hu e-mail címen és a Polgármesteri Hivatal Berényi Mária főépítész (2220 Vecsés, Szent István tér 1.) részére címzett levélben tehetik meg.

Vecsés, 2020. január 21.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából
Berényi Mária főépítész

 


 

TÁJÉKOZTATÁS Vecsés Város településrendezési eszközei módosításának megkezdéséről

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés város Önkormányzata határozatai alapján ismét megkezdődik a hatályos településrendezési eszközök részleges módosítása. A módosítási igénye tulajdonosi kezdeményezés alapján merült fel az elmúlt év során, amelyet Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete előzetesen támogatott.

 

vissza