Partnerségi egyeztetés Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

TÁJÉKOZTATÁS

 


Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek folyamatban lévő módosítására vonatkozó egyeztetési eljárásban a véleményezési szakasz partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról

Vecsés Város hatályos Településszerkezeti Tervét (a továbbiakban: TSZT) Vecsés Város Képviselő-testülete 94/2016. (IV.26.) határozatával fogadta el. Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: VÉSZ) és az annak mellékletét képező Szabályozási tervet (a továbbiakban: SZT) Vecsés Város Képviselő-testülete a 6/2016. (IV.28.) rendeletével fogadta el, és több alkalommal módosultak elfogadásuk óta.

A TSZT és a VÉSZ jelenlegi módosítása részben az önkormányzat, részben az érdekelt tulajdonosok kezdeményezésére történik. Ez utóbbi esetekben az egyes magánbefektetői és lakossági megkeresések kezdeményezéseit a Képviselő-testület előzetesen támogatta. A tervezett módosítás Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének az alábbi határozatokban jóváhagyott, illetve megjelölt témakörök és területek alapján történik:

-    170/2023.(VII.25.) határozat a 3101. jelű út M4, M0 autópálya tervezett körforgalmú csomópontja szabályozásának korrekciója a közelében lévő Üllő közigazgatási területén létesülő fejlesztési terület megközelítését szolgáló csomópont megvalósítása érdekében;

-    201/2023.(IX.19.) határozat a Vecsés, Fő út 1820/1, 1820/2 és 1820/3 helyrajzi szám alatti ingatlanokat érintően (az ingatlanok vagy ezek egyrészének „KÖu” jelű beépítésre nem szánt közúti közlekedési területek övezetből „Vt-2” jelű településközponti vegyes építési övezetbe történő átsorolása lehetőségének vizsgálatával);

-    202/2023.(IX.19.) határozat a Vecsés 0184/2 és 0184/4 hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolása Vt jelű településközponti vegyes terület építési övezetbe az Önkormányzat által támogatott Telepítési tanulmányterv alapján és döntés új beépítésre szánt terület kijelöléséről;

-    175/2022. (IX.29.) határozat – a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36300/1261-16/2022. ált. számú határozatának megfelelően a Vecsés 6127 hrsz.-ú ingatlanon felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetének feltüntetése a terveken.

A tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) tartalmi követelményei szerint és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: új Trk.) 62-67.§ szerinti általános szabályok szerint történik.

A fenti döntések nyomán elkészült a településrendezési tervek módosításáról szóló egyeztetési, véleményezési dokumentáció, amely letölthető az alábbi linkről:

Pdf letöltése

A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§ alapján „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.”
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés b) pontja szerint az új Trk. rendelkezéseitől eltérően „a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
c) a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni.”
Elektronikus útnak minősül a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató is.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentieket figyelembe véve a 10/2024. (I.30.) határozatában a fenti dokumentáció véleményezési szakasza partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról döntött.
Az új Trk. 65.§ (2) értelmében a partner (lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

Tájékoztatom, hogy a fenti egyeztetési anyaggal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2024. március 30-án éjfélig, elektronikus úton tehetik meg az epites@vecses.hu e-mail címen.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész

 


TÁJÉKOZTATÁS

 


Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek folyamatban lévő módosítására vonatkozó egyeztetési eljárásban a véleményezési szakasz partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról

Vecsés Város hatályos Településszerkezeti Tervét (a továbbiakban: TSZT) Vecsés Város Képviselő-testülete 94/2016. (IV.26.) határozatával fogadta el. Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: VÉSZ) és az annak mellékletét képező Szabályozási tervet (a továbbiakban: SZT) Vecsés Város Képviselő-testülete a 6/2016. (IV.28.) rendeletével fogadta el, és több alkalommal módosultak elfogadásuk óta.

A TSZT és a VÉSZ jelenlegi módosítása részben az önkormányzat, részben az érdekelt tulajdonosok kezdeményezésére történik. Ez utóbbi esetekben az egyes magánbefektetői és lakossági megkeresések kezdeményezéseit a Képviselő-testület előzetesen támogatta. A tervezett módosítás Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének az alábbi határozatokban jóváhagyott, illetve megjelölt témakörök és területek alapján történik:

-    170/2023.(VII.25.) határozat a 3101. jelű út M4, M0 autópálya tervezett körforgalmú csomópontja szabályozásának korrekciója a közelében lévő Üllő közigazgatási területén létesülő fejlesztési terület megközelítését szolgáló csomópont megvalósítása érdekében;

-    201/2023.(IX.19.) határozat a Vecsés, Fő út 1820/1, 1820/2 és 1820/3 helyrajzi szám alatti ingatlanokat érintően (az ingatlanok vagy ezek egyrészének „KÖu” jelű beépítésre nem szánt közúti közlekedési területek övezetből „Vt-2” jelű településközponti vegyes építési övezetbe történő átsorolása lehetőségének vizsgálatával);

-    202/2023.(IX.19.) határozat a Vecsés 0184/2 és 0184/4 hrsz-ú ingatlanok övezeti átsorolása Vt jelű településközponti vegyes terület építési övezetbe az Önkormányzat által támogatott Telepítési tanulmányterv alapján és döntés új beépítésre szánt terület kijelöléséről;

-    175/2022. (IX.29.) határozat – a Pest Megyei Katasztrófavédelmi Igazgatóság 36300/1261-16/2022. ált. számú határozatának megfelelően a Vecsés 6127 hrsz.-ú ingatlanon felső küszöbértékű veszélyes anyagokkal foglalkozó üzem veszélyességi övezetének feltüntetése a terveken.

A tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) tartalmi követelményei szerint és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: új Trk.) 62-67.§ szerinti általános szabályok szerint történik.

A fenti döntések nyomán elkészült a településrendezési tervek módosításáról szóló egyeztetési, véleményezési dokumentáció, amely letölthető az alábbi linkről:


Dokumentáció letöltése /pdf/


A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§ alapján „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.”
A veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés b) pontja szerint az új Trk. rendelkezéseitől eltérően „a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja,
c) a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni.”
Elektronikus útnak minősül a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató is.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a fentieket figyelembe véve a 10/2024. (I.30.) határozatában a fenti dokumentáció véleményezési szakasza partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról döntött.
Az új Trk. 65.§ (2) értelmében a partner (lakosság, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetek, vallási közösségek) a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.

Tájékoztatom, hogy a fenti egyeztetési anyaggal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2024. február 18-án éjfélig, elektronikus úton tehetik meg az epites@vecses.hu e-mail címen.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész

 


 

TÁJÉKOZTATÁS

 


Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek módosítására vonatkozó véleményezési eljárás elektronikus úton történő lefolytatásáról (VGP)


A VGP Service Kft. 2022-ben kezdeményezte Vecsés Város Önkormányzatánál az M0 és M4 autóútcsomópontjának környezetében akkor már Üllői és Vecsés határán, de üllői közigazgatási területen épülő VGP logisztikai parkjához kapcsolódóan egy jelentős bővítés megvalósításához a hatályos vecsési településrendezési tervek módosítását. A kezdeményezéshez csatlakozott a Budapest Airport Zrt. is, amely a szintén folyamatosan bővülő cargo-központjának közúti megközelítését a 3101. jelű útról szeretné megoldani, hogy a Repülőtér meglévő 4. számú autóúti csomópontját a jelentős teherforgalom ne terhelje.

Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete 177/2022.(IX.29.) határozatával döntött arról, hogy a VGP Park Budapest Aerozone 2 fejlesztésével érintett Vecsés Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér – Ecser közigazgatási határa – Üllő közigazgatási határa – M4 autóút – 043/4 hrsz. nyugati határa – 043/4 hrsz nyugati határa által határolt, jellemzően Gksz településfelhasználásba, illetve Gksz jelű építési övezetbe sorolt terület tekintetében a hatályos Vecsés Város Településszerkezeti Terve és Vecsés Város Helyi Építési Szabályzata módosítását támogatja és a fenti területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánítja. (A határozat a terviratoknál mellékelve.)

Jelen dokumentáció Vecsés Város Önkormányzata megbízásából, a tervezési terület fejlesztésében érdekelt VGP Service Kft. és Budapest Airport Zrt. költségviselésével, négy oldalú tervezési szerződés keretében készült.
A tervek módosításának célja, hogy az M0 és M4 autóútcsomópontja mellett jelenleg megvalósuló „VGP Park Budapest Aerozone 1. logisztikai területhez kapcsolódóan a cég megvalósítsa a fejlesztés 2. ütemét. Ehhez a hatályos Településszerkezeti Terv (TSZT), valamint a hatályos vecsési Építési Szabályzat (VÉSZ) és ennek Szabályozási Terv (SZT) mellékletének módosítása is szükséges.
Vecsés Város hatályos Településszerkezeti Tervét (a továbbiakban: TSZT) Vecsés Város Képviselőtestülete 94/2016. (IV.26.) számú határozatával fogadta el. Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: VÉSZ) és az annak mellékletét képező Szabályozási tervet (a továbbiakban: SZT) Vecsés Város Képviselő-testülete a 6/2016. (IV.28.) számú rendeletével fogadta el, és több alkalommal módosult elfogadásuk óta.
Az tervezési terület a hatályos tervekben már Gksz-SZ-R1 és Gksz-SZ-R2 jelű építési övezetbe sorolt, a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtérhez kapcsolódó rendeltetésű gazdasági területek építési övezetei megnevezéssel. A tervezés során a hatályos szabályozás módosítása a feladat, hogy
- a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér kötöttpályás kapcsolatát biztosító tervezett vasúti pálya helyigényének pontosítása, a határoló területek beépítési lehetőségének meghatározása ezzel összefüggésben,
- a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér cargó létesítményeinek közúti megközelítését biztosító út nyomvonalának kijelölése a 3101. jelű út meglévő körforgalmú csomópontjától a Repülőtér területéhez a tervezett vasúti nyomvonal figyelembevételével,
- a tervezett logisztikai park beépítési javaslata a beruházó tulajdonában lévő területek alapján, valamint a visszamaradó, más tulajdonban lévő területek megközelítésének biztosítása közterületről vagy magánutakról,
- a tervezett fejlesztésekhez szükséges infrastrukturális, környezetvédelmi és örökségvédelmi szempontok figyelembevétele.

A tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) tartalmi követelményei szerint és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: új Trk.) 68.§ szerinti egyszerűsített eljárás keretében történhet, mivel a területet Vecsés város Önkormányzata kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A fenti döntések nyomán elkészült a településrendezési tervek módosításáról szóló egyeztetési, véleményezési dokumentáció, amely letölthető az alábbi linkről:

Dokumentáció letöltése /pdf/

Az új Trk. előírásai szerint az elkészült dokumentációt a polgármester egyezteti az érintett államigazgatási, önkormányzati és egyéb szervekkel és a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek). A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§ alapján „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.”

Az új Trk. 65.§ (2) értelmében a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.
Tájékoztatom, hogy a fenti egyeztetési anyaggal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2023. május 25-én éjfélig, elektronikus úton tehetik meg az epites@vecses.hu e-mail címen.
Szlahó Csaba polgármester megbízásából:
Rupp Zoltán főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS

 


Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek módosítására vonatkozó véleményezési eljárás elektronikus úton történő lefolytatásáról (TSV)


A TSV INVEST Kft. 2022-ben Vecsés Város Önkormányzatánál telepítési tanulmányterv elkészítésével kezdeményezte a (0221) hrsz.-ú út – 0224/19 hrsz.-ú út – (0225) hrsz-ú út és a (0219) hrsz-ú út által határolt területre - amely a Budai Nagy Antal úttól délre, a Külső Gyáli úttól keletre fekszik – vonatkozó hatályos településrendezési tervek módosítását az érintett területen tervezett ingatlanfejlesztés megvalósíthatósága érdekében.

A kezdeményezést Vecsés Város Önkormányzata a 187/2022. (X.14.) határozatával támogatta és egyben döntött a hatályos, Vecsés Város Építési szabályzata módosításának kezdeményezéséről, illetve az érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította. A határozat kiegészítésére került sor a 192/2022. (X.25.) határozattal. (A határozatok a terviratoknál mellékelve.)
Vecsés Város Önkormányzata a korábbi határozatait a 2023. február 28. napján tartott képviselő-testületi ülésén kiegészítette

- a 31/2023.(II.28.) határozatával az épített környezet alakításáról és védelméről 1997. évi LXXVIII. törvény 7.§ (3) bekezdés e) pontjára figyelemmel, amely előírja, hogy „a település beépítésre szánt területe csak olyan használati célra növelhető, amilyen célra a település már beépítésre kijelölt területén belül nincs megfelelő terület, és ezt a települési önkormányzat képviselő-testülete - a fővárosban a Fővárosi Közgyűlés és a kerületi önkormányzat képviselő-testülete - külön döntéssel igazolja.”

- a 32/2023.(II.28.) határozatával Magyarország és egyes kiemelt térségeinek területrendezési tervéről szóló 2018. évi CXXXIX. törvény 12.§ (3) bekezdésére figyelemmel.

Vecsés Város hatályos Településszerkezeti Tervét (a továbbiakban: TSZT) Vecsés Város Képviselő-testülete a 94/2016. (IV.26.) számú határozatával fogadta el. Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatát (a továbbiakban: VÉSZ) és az annak mellékletét képező Szabályozási Tervet (a továbbiakban: SZT) Vecsés Város Képviselő-testülete a 6/2016. (IV.28.) számú rendeletével fogadta el. Mind a TSZT, mind a VÉSZ és az SZT azóta már több alkalommal módosultak, egységes szerkezetű dokumentálás mellett.
A TSZT-n új beépítésre szánt terület kijelölése nem szükséges, mivel a terv távlatban már ekként irányozta elő a területet. A fejlesztés építés jogi megalapozásához tehát a 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendelettel elfogadott Vecsés Város Helyi Építési Szabályzat módosítása szükséges, ahol a TSZT már kijelölt területet építési övezetbe kell sorolni.
A tervezés célja a hatályos Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatának módosításával az érintett terület Gksz jelű építési övezetbe történő átsorolása a hatályos Településszerkezeti terv előirányzatának megfelelően.

A tervmódosítás a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.8.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) tartalmi követelményei szerint és a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 419/2021.(VII.15.) Kormányrendelet (továbbiakban: új Trk.) 68.§ szerinti egyszerűsített eljárás keretében történhet, mivel a területet Vecsés város Önkormányzata kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.

A fenti döntések nyomán elkészült a településrendezési tervek módosításáról szóló egyeztetési, véleményezési dokumentáció, amely letölthető az alábbi linkről:

Dokumentáció letöltése: /pdf/


Az új Trk. előírásai szerint az elkészült dokumentációt a polgármester egyezteti az érintett államigazgatási, önkormányzati és egyéb szervekkel és a lakossággal, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezetekkel, vallási közösségekkel (a továbbiakban együtt: partnerek). A veszélyhelyzet ideje alatt egyes szervezetek működésére vonatkozó, továbbá egyes közigazgatási eljárási szabályok megállapításáról szóló 146/2023. (IV. 27.) Korm. rendelet 2.§ alapján „a településtervek tartalmáról, elkészítésének és elfogadásának rendjéről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló kormányrendeletben meghatározott tájékoztatás, véleménynyilvánítás és egyeztetés elektronikus úton is lefolytatható.”

Az új Trk. 65.§ (2) értelmében a partner a közösségi érdekre vagy a jogos magánérdekre vonatkozóan ad véleményt, és tesz a módosításra javaslatot. A partner véleménye a véleményezett tervezet tartalmára terjedhet ki, a vélemény és a tervezet között közvetlen összefüggésnek kell lennie. A partner kifogást emelő véleményét indokolással támasztja alá.
Tájékoztatom, hogy a fenti egyeztetési anyaggal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2023. május 16-án éjfélig, elektronikus úton tehetik meg az epites@vecses.hu e-mail címen.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:
Rupp Zoltán főépítész


TÁJÉKOZTATÁS
 

 


Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításával (M0 autópálya Alacskai csomópontja közelében tervezett CTPark logisztikai központ környezete - CTP II. ütem) kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Trk.) 29/A.§ (5) bekezdés c) pontjának és Vecsés város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket a következőkről:


A veszélyhelyzet ideje alatt a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés b) pontja szerint a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a jogszabályban meghatározott határidőig lehetett megtenni, kizárólag elektronikus úton. Ennek figyelembevételével Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 130/2022. (VI.21.) határozattal döntött a Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításával (M0 autópálya Alacskai csomópontja közelében tervezett CTPark logisztikai központ környezete - CTP II. ütem) kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról, az eljárás lezárásáról.


Egyúttal döntött arról is, hogy kezdeményezi a településrendezési eszköz készítésére vonatkozó tárgyalásos eljárás végső véleményezési szakaszának megindítását a Pest Megyei Kormányhivatal Állami Főépítészénél a Trk. 42.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.


A döntés letölthető az alábbi linkről:


Vecsés Város Településszerkezeti Tervének és Helyi Építési Szabályzatának módosításával (M0 autópálya Alacskai csomópontja közelében tervezett CTPark logisztikai központ környezete - CTP II. ütem) kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás elfogadása, lezárása


Szlahó Csaba polgármester megbízásából:
Rupp Zoltán főépítész


TÁJÉKOZTATÁS
 


Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos teljes eljárás véleményezési szakasza partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz)

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz) indult teljes eljárásban Vecsés Város Önkormányzata döntése alapján elkészült véleményezési dokumentációja, amely az alábbi linkről letölthető:

https://www.vecses.hu/uploads/files/telepulesrendezesi_eszk/dokumentacio.pdf

A fenti településrendezési eszközök módosítása a Trk. 36.§ szerinti teljes eljárással történik, amely előzetes tájékoztatási, valamint véleményezési szakaszból áll. A Trk. 37.§ előírásai alapján lefolytatott előzetes tájékoztatási szakasz lezárult, ennek során észrevétel nem érkezett.
Ezt követően elkészült a fenti véleményezési dokumentáció, és elindult az eljárás véleményezési szakasza, amelyet a Trk. 38.§ alapján kell lefolytatni.

A véleményezési szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben a véleményezési dokumentációt megküldi a Trk. 9. mellékletében megjelölt államigazgatási szerveknek, a szomszédos települések önkormányzatainak, valamint az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnerek), valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.

Alapesetben a partnerségi egyeztetés a Trk. vonatkozó rendelkezései, valamint Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok szerint kell lefolytatni. Ennek megfelelőn az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban való együttes közzétételével történne.
Azonban a koronavírus terjedése miatt az Országgyűlés megalkotta „a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényt, amelynek 157.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerint „a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja”, illetve „a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni.”

A törvény értelmében elektronikus útnak minősül a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató.

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 171/2021. (XII.14.) határozatában úgy döntött, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz) kapcsolatos teljes eljárásban a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

A 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül (2022. június 08. éjfélig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, az epites@vecses.hu e-mail címen vagy az önkormányzati hivatali kapun keresztül (VECSESONK, KRID azonosító: 753506953).

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS

 


Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos eljárás partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról (CTPark II. ütem)

Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 169/2021. (XII.14.) határozatával döntött Vecsés Város hatályos településrendezési tervei módosításának kezdeményezéséről annak érdekében, hogy az M0 autópálya „Alacskai” csomópontja mellett a tavalyi évben megépült CTPark Vecsés logisztikai és raktározási központ igény szerinti bővítésére (CTPark II. ütem) nyíljon lehetőség.

A Képviselő-testület a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Trk.) 32.§ (6) bekezdés c) pontja alapján a 170/2021.(XII.14.) határozatával a fejlesztéssel érintett területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította, amelynek egyeztetése a Trk. 42.§ alapján tárgyalásos eljárás keretében történik.

A fenti döntések nyomán elkészült a településrendezési eszközök módosításáról szóló egyeztetési, véleményezési dokumentáció, amely letölthető az alábbi linkről:

Terv letöltése /pdf/

A Trk. előírásai szerint az elkészült dokumentációt a polgármester egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel, a területi, illetve települési önkormányzatokkal, államigazgatási szervekkel.
Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, civil szervezeteket, gazdasági szerepelőket, hogy a fenti egyeztetési anyaggal kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2022. június 16-án éjfélig, kizárólag elektronikus úton tehetik meg az epites@vecses.hu e-mail címen.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész

 


HIRDETMÉNY

VECSÉS VÁROS INTERGÁRLT TELEPÜLÉSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2021-2027

EGYEZTETÉSI ANYAG

 

 


Az integrált településfejlesztési stratégia középtávon határozza meg a települések fejlesztési céljait, jövőképét. Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete a 6/2016 (I.26.) számú határozatával elfogadta el Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiáját (a továbbiakban: ITS), amely a 2015-2020. közötti időszakra vonatkozott.

Az ITS készítésének és módosításának módját, tartalmi követelményeit, egyeztetésének és elfogadásának szabályait a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm.r.) határozza meg.
A Korm.r. 7.§ előírja, hogy az önkormányzat a stratégiát legalább négyévente áttekinti, ellenőrzi, és dönt arról, hogy
a) továbbra is változatlan tartalommal alkalmazza,
b) módosítja, vagy
c) újat készít.

Ennek megfelelően Vecsés Város Polgármestere a Képviselő-testület feladat- és hatáskörében eljárva a 18/2021. (IV.19.) határozatában döntést hozott Vecsés Város Képviselő-testületének 6/2016. (I.26.) határozatával elfogadott Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról.
A polgármesteri döntést később a Képviselő-testület 67/2021. (VII.27.) határozatával módosította.
A fenti döntések nyomán 2022. áprilisában elkészült Vecsés Város Integrált Településfejlesztési Stratégiájának módosításáról szóló egyeztetési, véleményezési dokumentáció, amely letölthető az alábbi linkről:

https://www.vecses.hu/uploads/files/telepulesrendezesi_eszk/X_ITS_VECSeS_(felulv_2022_04).pdf


A Korm.r. 28.§ szerint a stratégiát a polgármester egyezteti a partnerségi egyeztetés szerinti érintettekkel és a területi, illetve települési önkormányzatokkal.

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, civil szervezeteket, gazdasági szerepelőket, hogy az ITS egyeztetési anyagával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2022. június 15-én éjfélig, kizárólag elektronikus úton tehetik meg az epites@vecses.hu e-mail címen.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész
 


HIRDETMÉNY

VECSÉS VÁROS FENNTARTHATÓ VÁROSFEJLESZTÉSI STRATÉGIÁJA 2021-2027

EGYEZTETÉSI ANYAG

 Vecsés Város Önkormányzatának Képviselő-testülete korábban döntött arról, hogy elkészíti Vecsés Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiáját (továbbiakban: FVS).

A tervezési munka elkészítésével megbízott szervezet véleményezésre megküldte az FVS egyeztetési anyagát, amelyből összefoglalásként az alábbi tartalmat emelem ki.

„Az FVS a megyei önkormányzatok döntése alapján az ERFA rendelet 11. cikke alá tartozó hazai városoktól elvárt területi stratégia dokumentum. Az FVS elkészítése adminisztratív értelemben a 420/2021. (VII. 15.) Korm. rendelet Az egyes kormányrendeleteknek a településtervezés egyszerűsítésével összefüggő módosításáról című kormányrendelet megjelenése után vált szükségessé. Az FVS tartalmazza egyben Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a települések számára elérhető források lehíváshoz szükséges elemeket és magában foglalja a Területfejlesztési Operatív Program (TOP) keretében a település számra dedikáltan, a megyei fejlesztési tervekbe illesztve megítélt források lehívásához szükséges fejlesztési programtervet, a TOP PLUSZ VÁROSFEJLESZTÉSI PROGRAM-ot (TVP). Az FVS a 2021-2027 közötti fejlesztési ciklusban a településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI. 8.) Kormányrendelet rendelkezéseinek megfelelően elkészített és 2022. első negyedévében felülvizsgálaton és aktualizáláson átesett Integrált Településfejlesztési Stratégiával (ITS) párhuzamosan határozza meg a város középtávú (2021-2027) fejlesztési stratégiáját, stratégiai célrendszerét.
Az FVS az elkészítésére vonatkozó útmutató által meghatározottak szerint öt tervezési dimenzió mentén jelöli ki és foglalja össze a város középtávú fejlesztési stratégiáját, fejlesztési beavatkozási terveit: PROSPERÁLÓ VÁROS; ZÖLDÜLŐ VÁROS; DIGITÁLIS VÁROS; MEGTARTÓ VÁROS; KISZOLGÁLÓ VÁROS.
Hasonlóan az ITS-ben elvárt gyakorlathoz, az FVS tervezési gyakorlata is a város hosszabb távú jövőképére épít. A város a FVS-ben lényegesen nem módosít korábbi, az ITS-ben megfogalmazott jövőképén, de bizonyos hangsúlyáthelyezéseket és kiegészítéseket tesz. Mindezek értelmében a város a következőképpen határozta meg jövőképét, azt a víziót, ahogyan 2027-re látni akarja önmagát.
VECSÉS JÖVŐKÉPE: VECSÉS ÉLHETŐ ÉS SZERETHETŐ, HARMONIKUSAN FEJLŐDŐ, JELENTŐS TÉRSÉGI ÉS ORSZÁGOS GAZDASÁGSTRATÉGIAI SZEREPPEL RENDELKEZŐ, HAGYOMÁNYAIT ŐRZŐ, JELLEGZETES ARCULATTAL BÍRÓ, MODERN, DINAMIKUS ÉS EGÉSZSÉGES KISVÁROS”

A FVS és az ITS, valamint utód dokumentuma, a településfejlesztési terv elválik egymástól. Míg az ITS készítésének feltételrendszerét a 314/2012 (XI.8.) Kormányrendelet, valamint az azt felváltó, 419/2021. (VII.15.) Kormányrendeletben bevezetett településfejlesztési terv rögzíti és településfejlesztési eszközként a Miniszterelnökség hatáskörébe tartozik annak módszertani követelményeinek meghatározása, addig a FVS az Európai Unió elvárásait figyelembe vevő dokumentum, amely a 2021-2027. időszak forrásfelhasználásának feltétele.

A FVS tervezése a „Fenntartható Városfejlesztési Stratégia Módszertani Kézikönyve” útmutatásai alapján történik, amelyet a Pénzügyminisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága adott közre 2021. augusztusának elején a vonatkozó EU-s szabályozások és útmutatások figyelembevételével.

Az FVS egyeztetési anyaga az alábbi linkről tölthető le:

Vecsés Város Fenntartható Városfejlesztési Stratégiája 2021-2027 – egyeztetési anyag FVS IFVS II

Tájékoztatom a tisztelt lakosságot, civil szervezeteket, gazdasági szerepelőket, hogy az FVS egyeztetési anyagával kapcsolatos észrevételeiket, javaslataikat legkésőbb 2022. május 31-én éjfélig, kizárólag elektronikus úton tehetik meg az epites@vecses.hu e-mail címen.

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítészTÁJÉKOZTATÁS

 


Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatos teljes eljárás előzetes tájékoztatási szakasza partnerségi egyeztetésének elektronikus úton történő lefolytatásáról (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz)


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Trk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával kapcsolatban (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz) indult teljes eljárásban Vecsés Város Önkormányzata döntése alapján elkészült előzetes tájékoztatási dokumentációja, amely az alábbi linkről letölthető:


Előzetes tájékoztató Vecsés Város hatályos településrendezési tervei módosításához

A fenti településrendezési eszközök módosítása a Trk. 36.§ szerinti teljes eljárással történik. A Trk. 37.§ előírásai alapján a teljes eljárás az előzetes tájékoztatási szakasz kezdeményezésével indul, a településrendezési eszköz kidolgozása előtt.


Az előzetes tájékoztatási szakaszt a polgármester kezdeményezi, amelyben az előzetes tájékoztatót megküldi a Trk. 9. mellékletében megjelölt államigazgatási szerveknek, a szomszédos települések önkormányzatainak, valamint az önkormányzat rendeletében megállapított partnerségi egyeztetés szabályai szerinti helyen és módon tájékoztatja a lakosságot, érdekképviseleti, civil és gazdálkodó szervezeteket, vallási közösségeket (a továbbiakban: partnerek), valamint biztosítja számukra a véleményezés lehetőségét.


Alapesetben a partnerségi egyeztetés a Trk. vonatkozó rendelkezései, valamint Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017. (IV.26.) önkormányzati rendeletében meghatározott szabályok szerint kell lefolytatni. Ennek megfelelőn az előzetes tájékoztatás lakossági fórum megtartásával, továbbá az előzetes javaslatoknak az önkormányzat honlapján, a közterületi hirdetőfelületen és - ha van ilyen - a helyi lapban való együttes közzétételével történne.
Azonban a koronavírus terjedése miatt az Országgyűlés megalkotta „a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvényt, amelynek 157.§ (1) bekezdés b) és c) pontja szerint „a helyi önkormányzat a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a javaslatkérést, a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton is lefolytathatja”, illetve „a tájékoztatás lakossági fóruma elektronikus úton is történhet azzal, hogy az észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől, videókonferenciától számított tizenöt napon belül lehet megtenni.”


A törvény értelmében elektronikus útnak minősül a helyi önkormányzat honlapján közzétett részletes szakmai tájékoztató, videókonferencia keretében az érintettek részére tájékoztatás tartása és kérdések megválaszolása, valamint a helyi műsorszolgáltató felületén megjelenő részletes szakmai tájékoztató.


Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 171/2021. (XII.14.) határozatában úgy döntött, hogy a veszélyhelyzettel összefüggő átmeneti szabályokról szóló 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján Vecsés Város hatályos településrendezési terveinek felülvizsgálatával, módosításával (Achim András utca 17. sz.; Vecsés, Airport Hotel és a mögötte lévő terület; Vecsés, 031/36 hrsz.; 6125 hrsz és 6126 hrsz) kapcsolatos teljes eljárás előzetes tájékoztató szakaszában a partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

A 2021. évi XCIX. törvény 157.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül (2022. január 01. éjfélig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, az epites@vecses.hu e-mail címen vagy az önkormányzati hivatali kapun keresztül (VECSESONK, KRID azonosító: 753506953).

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész


TÁJÉKOZTATÁS

 


Az „Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz-út és 0195/9 hrsz-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz-ú ingatlan által határolt területen (Bádiprodukt Kft., Bojinka terület)” tervezett gazdasági fejlesztések miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításának elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet 29/A.§ (5) bekezdés c) pontjának és Vecsés város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket a következőkről:


A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat 2021. november 20. éjfélig lehetett megtenni, kizárólag elektronikus úton. Ennek figyelembevételével Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 147/2020. (XI.23.) határozattal döntött az „Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz-út és 0195/9 hrsz-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz-ú ingatlan által határolt területen (Bádiprodukt Kft., Bojinka terület)” tervezett gazdasági fejlesztések miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításának elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról, az eljárás lezárásáról.


Egyúttal döntött arról is, hogy kezdeményezi a tervmódosítás végső véleményezési eljárásának megindítását a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél.


 A döntés az alábbi linkről letölthető:


„Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz-út és 0195/9 hrsz-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz-ú ingatlan által határolt terület (Bádiprodukt Kft., Bojinka terület)” településrendezési eszköz partnerségi egyeztetésének elfogadása, lezárása 2021. 11. 23.


Szlahó Csaba polgármester megbízásából:
Rupp Zoltán főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS

 


Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új településrendezési eszközeinek elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról.

A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012. (XI.08.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Tr.) 29/A.§ (5) bekezdés c) pontjának és Vecsés város Önkormányzata partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) önkormányzati rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket a következőkről:


A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja szerint a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a jogszabályban meghatározott határidőig lehetett megtenni, kizárólag elektronikus úton. Ennek figyelembevételével Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete 99/2021. (IX.28.) határozattal döntött a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területére készült új helyi építési szabályzata és szabályozási terve és ehhez kapcsolódóan Vecsés Város településszerkezeti terve, helyi építési szabályzata és szabályozási terve módosítására vonatkozó partnerségi egyeztetési eljárásának elfogadásáról, az eljárás lezárásáról.


Egyúttal döntött arról is, hogy kezdeményezi a településrendezési eszköz készítésére vonatkozó tárgyalásos eljárás végső véleményezési szakaszának megindítását a Pest Megyei Kormányhivatal állami főépítészénél a Tr. 42.§ (2) bekezdésében foglaltak szerint.


A döntés letölthető az alábbi linkről:


Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új településrendezési eszközeinek elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetési eljárás elfogadása, lezárása


Szlahó Csaba polgármester megbízásából:
Rupp Zoltán főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS

 


„Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz. út és 0195/9 hrsz.-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlan által határolt területen (Bádiprodukt Kft., Bojinka-terület)” tervezett gazdasági fejlesztések miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításának elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetéséről


A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy az „Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz. út és 0195/9 hrsz.-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlan által határolt területre (Bádiprodukt Kft., Bojinka-terület)” vonatkozóan az érintett települések önkormányzatai, köztük Vecsés Város Önkormányzata döntése alapján elkészült településrendezési eszközeinek dokumentációja, amely munkaközi tájékoztatás illetve részletes szakmai tájékoztató céljából az alábbi linkről letölthető:


Dokumentáció letöltése:


„Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz. út és 0195/9 hrsz.-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlan által határolt területen (Bádiprodukt Kft., Bojinka-terület)” tervezett gazdasági fejlesztések miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításának elkészítése


A veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendeletben a Kormány az ország egész területére veszélyhelyzetet hirdetett. A veszélyhelyzetben alkalmazni kell a katasztrófavédelemről és a hozzá kapcsolódó egyes törvények módosításáról szóló 2011. évi CXXVIII. törvény 46. §. (4) bekezdését, miszerint veszélyhelyzetben a települési önkormányzat képviselő-testületének feladat- és hatáskörét a polgármester gyakorolja.
Vecsés Város Polgármestere Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva 24/2021 (V.14.) határozatában kezdeményezte Vecsés Város Településszerkezeti Tervére vonatkozó 94/2016. (IV.26.) határozatának és Vecsés Város Helyi Építési Szabályzatáról szóló 6/2016. (IV.28.) önkormányzati rendeletének módosítását a Vecsés, 0195/19 - 0195/38 hrsz-ú, 0195/40 – 0195/52 hrsz-ú, 0195/18 hrsz-ú, 0195/9 hrsz-ú ingatlanok területe, valamint a 0195/14 hrsz-ú ingatlan területének K-Re-2 jelű övezetbe tartozó része és a 0195/11 hrsz-ú ingatlan területéből 2 ha nagyságú terület új, kereskedelmi szolgáltató gazdasági építési övezetbe való átsorolására vonatkozóan.
Vecsés Város Polgármestere Vecsés Város Önkormányzata Képviselő-testületének feladat- és hatáskörében eljárva 26/2021 (V.14.) határozatában a fenti területet kiemelt fejlesztési területté nyilvánította.
Vecsés Város Önkormányzat Képviselő-testülete a 133/2021. (X.19.) határozatában a „veszélyhelyzet ideje alatt egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról” szóló 546/2020. (XII. 2.) Kormányrendeletet 2.§ (1) bekezdés b) és c) pontjában kapott felhatalmazás alapján az „Alacskai út, Almáskert út, 0194 hrsz. út és 0195/9 hrsz.-ú ingatlan keleti határa és a 0203/38 hrsz.-ú ingatlan által határolt területen (Bádiprodukt Kft., Bojinka-terület)” tervezett gazdasági fejlesztések miatt szükségessé vált településrendezési eszközök módosításának elkészítésével kapcsolatos partnerségi egyeztetés személyes megjelenést előíró szabályaitól eltérően a tájékoztatást, a véleménynyilvánítást és az egyeztetést elektronikus úton folytatja le.

Az 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül (2021. november 20. éjfélig) lehet megtenni, kizárólag elektronikus úton, az epites@vecses.hu e-mail címen vagy az önkormányzati hivatali kapun keresztül (VECSESONK, KRID azonosító: 753506953).

Szlahó Csaba polgármester megbízásából:

Rupp Zoltán főépítész
 


TÁJÉKOZTATÁS

 


Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, négy település közigazgatási területére egységesen készülő településrendezési eszközeinek partnerségi egyeztetéséről

 A településfejlesztési koncepcióról, az integrált településfejlesztési stratégiáról és a településrendezési eszközökről, valamint egyes településrendezési sajátos jogintézményekről szóló 314/2012.(XI.08.) kormányrendelet (továbbiakban: Tk.) 29/A.§-ának és Vecsés város Önkormányzatának a partnerségi egyeztetés szabályairól szóló 7/2017.(IV.26.) rendeletének megfelelően tájékoztatom a lakosságot, a civil szervezeteket és gazdasági szereplőket, hogy a Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér területére vonatkozóan az érintett települések önkormányzatai, köztük Vecsés Város Önkormányzata döntése alapján elkészült Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új, négy település közigazgatási területére egységesen készülő településrendezési eszközeinek dokumentációja, amely munkaközi tájékoztatás illetve részletes szakmai tájékoztató céljából az alábbi linkről letölthető:


Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőtér új településrendezési eszközeinek elkészítése


A Repülőtér területére szakmai és gyakorlati szempontból is a közösen egyeztetett, egységesen kidolgozott ugyanakkor az érintett négy önkormányzat által önállóan elfogadott településrendezési eszköz kidolgozása szükséges. Az előzetes szakmai egyeztetések során megfogalmazott szándék és a jogharmonizáció mellett az önálló szabályozási terv megalkotásánál cél az időmúlás következtében okafogyottá vált szabályozási elemek, fejlesztési elképzelések szabályozási tervlapról való törlése, illetve a szabályozási előírások hatályos jogszabályi környezethez való igazítása, valamint az újabb településfejlesztési szándékok integrálása a településrendezési eszközökbe.


A veszélyhelyzet ideje alatt az egyes településfejlesztési, településrendezési és településkép-védelmi szabályok eltérő alkalmazásáról szóló 546/2020. (XII. 2.) Korm. rendelet 2.§ (1) bekezdés c) pontja értelmében a fent nevezett településrendezési eszközzel kapcsolatos észrevételeket és javaslatokat a közzétételtől számított tizenöt napon belül (2021. szept