Igazgatási Osztály Betűméret kicsinyítés Normál betűméret Betűméret nagyítás Oldal nyomtatása

Igazgatási Osztály

Az Igazgatási Osztály hatósági, szociális és protokoll feladatokat lát el.
Az Igazgatási Osztály által ellátott feladatok illetékességi területe: Vecsés
elérhetősége: igazgatas[kukac]vecses.hu

AZ IGAZGATÁSI OSZTÁLY TEVÉKENYSÉGE

Anyakönyvi igazgatással kapcsolatos feladatok: anyakönyvi, családjogi, állampolgársági feladatok; anyakönyvvezetői feladatok ellátása, családi jogállás rendezése, névviseléssel, névváltozással kapcsolatos eljárások.

Hagyatéki ügyintézés: hagyatéki igazgatási feladatok; leltár; letétek kezelése; felelős őrzésbe adás.

Szociális ügyek: rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény, hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet megállapítása, szociális- és gyermekvédelmi támogatások nyilvántartása, köztemetés, települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez, rendkívüli települési támogatás, települési támogatás a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez.

Gyámügyi és gyermekvédelmi igazgatási ügyek: gyámhivatali, bírósági megkeresések.

Birtokháborítási, birtokvédelmi ügyek, és végrehajtásuk.

Telepengedélyezéssel kapcsolatos feladatok: telepengedély kiadása, bejelentés köteles ipari tevékenység nyilvántartása, ellenőrzések.

Egyéb hatósági feladatok: jegyzői igazolás kiadása a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépjármű és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához, valamint a szemétszállítási díj csökkentéséhez ill. elengedéséhez; hatósági bizonyítványok kiállítása; személyes nyilatkozat felvétele.

Közművelődési és sport ügyekkel összefüggő feladatok, kapcsolattartás a közművelődési intézményekkel.

Halápiné Borbás Ágnes aljegyző, igazgatási osztályvezető, minőségirányítási vezető

1. emelet 9. ajtó
06-29/555-220
06-29/352-000/238 mellék
________________________________________
 
Füleki Lívia, anyakönyvvezető

fszt. I. bejárat 3. ajtó
06-29/555-229


Anyakönyvi kivonatok kiadása


Házasságkötés:


A házasság a bejelentéstől számított 31. naptól tűzhető ki.

A magyarországi lakcímmel nem rendelkező házasuló, házassági szándékát személyesen a hivatásos konzuli tisztviselőnél is bejelentheti, aki a felvett jegyzőkönyvet a házasságkötés tervezett helye szerinti anyakönyvvezető részére továbbítja.

A házasulók a házassági szándék bejelentésekor nyilatkoznak arról, hogy a házasságkötés után milyen nevet kívánnak viselni.

A házasulók megállapodhatnak születendő gyermekeik családi nevéről. A megállapodás az anyakönyvbe bejegyzésre kerül. A korábban tett megállapodást legkésőbb az első gyermek megszületéséig változtathatják meg.

Amennyiben szükséges tolmács, jeltolmács közreműködése (magyar nyelvet nem értő fél, vagy a házasulók siket-némák), arról a házasuló felek kötelesek gondoskodni.

A házasság nem köthető meg munkaszüneti napokon (vasárnap és állami ünnepeken).

A tavaszi és nyári esküvők esetében kérjük 30 napnál előbb jelezze házassági szándékát a helyiség és az időpont foglalása miatt.

A házasságkötési szándék bejelentésekor mindkét félnek az alábbi iratokat kell hozni:
- érvényes személyazonosító igazolvány, vagy útlevél (állampolgárság igazolására alkalmas okmány)
- lakcímigazolvány
- születési anyakönyvi kivonat
Elvált, vagy özvegy családi állapot esetén jogerős bontóítélet vagy záradékolt házassági anyakönyvi kivonat.
Amennyiben az egyik házasulandó fél külföldi állampolgár, úgy a fent említett iratokon kívül szükséges a külföldi fél részéről hozott Tanúsítvány, melyet az illetékes nagykövetségen lehet beszerezni. Minden külföldi nyelven készült okiratot az Országos Fordító és Fordításhitelesítő Irodánál /Budapest, Bajza u. 52./ kell fordíttatni.

Azon országok állampolgárai, akik részére a nagykövetség nem tudja kiállítani a Tanúsítványt, (mert az adott ország intézményrendszere ezt az igazolási formát nem ismeri) 3.000.-Ft-os illetékbélyeg ellenében, a házasságkötési eljárás során kérni kell a Tanúsítvány beszerzése alóli felmentést. Bővebb tájékoztatás az anyakönyvvezetőnél.

Névváltozás:

Születési családi és utónév változtatását az anyakönyvi ügyekért felelős miniszter engedélyezi. A kérelem bármely anyakönyvvezetőnél benyújtható. A születési név megváltozása iránti eljárás ügyintézési határideje 45 nap. Az eljárás megindításához 10.000 forint összegű igazgatási szolgáltatási díjat kell fizetni átutalással.

Házassági név változtatását bármely anyakönyvvezetőnél be lehet nyújtani. Az eljárás illetékmentes. Az anyakönyvvezető az adatváltozás elvégzése után 15 napon belül értesíti a kérelmezőt.

Családjogi rendezés:

Születendő gyermekre teljes hatályú apai elismerő nyilatkozatot lehet tenni bármely anyakönyvvezetőnél.

Csatolni kell:

•    a szülész-nőgyógyász által írt orvosi igazolást
•    családi állapot igazolást az anya részére /amennyiben a családi állapota az anyának elvált, kérjük a jogerős bontóítéletet hozni, ha özvegy akkor az elhunyt férj halotti anyakönyvi kivonatát/
•    érvényes személyazonosító igazolványt és lakcímigazolványt


Haláleset bejelentése:

•    a halált megállapító orvos által kiállított halott vizsgálati bizonyítvány,
•    az elhunyt születési anyakönyvi kivonata,
•    az elhunyt házassági anyakönyvi kivonata /özvegy családi állapot esetén az elhunyt házastárs halotti anyakönyvi kivonata/
•    hamvasztásos temetés esetén a halott vizsgálati bizonyítványt először a tisztiorvoshoz kell vinni, aki bélyegzővel engedélyezi a hamvasztást.
•    A haláleset tényét annál az anyakönyvvezetőnél kell bejelenteni, ahol a haláleset történt.

Bejegyzett élettársi kapcsolat:

Azonos nemű állampolgárok 2009. július 1. óta létesíthetnek bejegyzett élettársi kapcsolatot. Mivel Vecsés Város is körzetközpontnak számít, az anyakönyvvezető előtt tehetik meg bejelentésüket, szándékukat.

Csatolni kell:

•    születési anyakönyvi kivonat, személyi igazolvány, lakcímkártya
•    nőtlen, hajadon családi állapot igazolás az anyakönyvvezetőnél
•    elvált, özvegy családi állapotot az annak megfelelő záradékolt házassági, illetve halotti anyakönyvi kivonattal lehet.

Az eljárással kapcsolatos bővebb tájékoztatást az anyakönyvvezetőnél kaphatnak az érdeklődők.
 

Talált tárgyak ügyintézése
_______________________________________
 
Csurgó Józsefné Gyarmati Ildikó és Puplicsné Illés Erzsébet

I. emelet 7. ajtó
06-29/555-231

Protokoll ügyek

•    Nemzeti és helyi ünnepségek, ünnepélyek, megemlékezések, rendezvények szervezése, lebonyolítása. Delegációk protokolláris feladatai.
•    Családi események, esküvők polgári szertartásának ismertetése, lebonyolítása.
•    Az előkészületek során alkalom nyílik a házasságkötés és bejegyzett élettársi kapcsolat létesítése, valamint a névadó, állampolgársági eskütétel, honosítás, visszahonosítás szertartásának (jogdíj, műsor, egyéb virágrendelés, fotószolgáltatás, videó-szolgáltatás, gyertyagyújtás, zenei aláfestés) egyeztetésére.
•    Születésnapi köszöntések megszervezése, lebonyolítása.
•    Újszülöttek köszöntése a Polgármester nevében.

Hirdetmények

•    Hirdetmények kifüggesztése a Polgármesteri Hivatal hirdetőtábláján.

Köznevelés, közművelődés

•    A Kulturális Bizottság munkájának segítése.
•    Városi kitüntetések előkészítése.
•    A városi és iskolai tanulmányi és sportrendezvények szervezése.
•    A felsőoktatási intézmények hátrányos helyzetű, szociálisan rászoruló hallgatóinak     támogatásáról szóló ösztöndíjpályázatok lebonyolítása (Önkormányzati Ösztöndíj, Bursa Hungarica Önkormányzati Ösztöndíj)
•    Folyamatos kapcsolattartás a közművelődési intézményekkel.

Sport

A városi sportrendezvények szervezésében való közreműködés.
________________________________________
 
Matasdiné Hudoba Márta

1. emelet 8. ajtó
06-29/352-000/232. mellék
06-29/555-234
 
1.
 
Jegyzői igazolás kiadása a 3,5 tonna össztömeget meghaladó tehergépkocsi, vontató, pótkocsi és autóbusz forgalomba helyezéséhez és átíratásához a közúti közlekedési nyilvántartásról szóló 1999. évi LXXXIV. törvény 9. § (5) bekezdése alapján.
 
A  formanyomtatványon benyújtott kérelemhez csatolandó:
 
•    10-nél több - 3,5 tonna  megengedett legnagyobb össztömeget meghaladó
     tehergépkocsiból, vontatóból, pótkocsiból és autóbuszból - üzemeltető üzemben tartó 
     esetén, 30 napnál nem régebbi cégkivonat

2.
 
Települési támogatás rendszeres gyógyszerkiadás viseléséhez.
 
A támogatást annak a személynek lehet megállapítani:
 
•    aki közgyógyellátásra nem jogosult,
•    akinek a havi rendszeres gyógyszerköltsége meghaladja a nyugdíjminimum 20 %-át
     (5.700,-Ft),
•    akinek a háztartásában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a
     nyugdíjminimum 250 %-át (71.250,-Ft), egyedül élő esetében 300 %-át (85.500,-Ft),
•    vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.
 
A formanyomtatványon benyújtott  kérelemhez csatolandó:
 
•    a kérelmet benyújtó személy, valamint a vele közös háztartásban élő személy(ek)
     jövedelemigazolása,
•    a háziorvos által kiállított igazolás a havi rendszeres gyógyszerszükségletről,
•    a gyógyszertár igazolása a háziorvos által igazolt gyógyszerek térítési díjáról.
 
A feltételek teljesülése esetén a támogatás összege havonta 4.000,-Ft, mely a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy éves időtartamra kerül megállapításra. A támogatás összegét a hivatal a kérelmező részére havonta a házipénztárból fizeti ki.

3.
 
Telepengedély, illetve bejelentés köteles ipari tevékenység

 
A telepengedély, illetve a telep létesítésének bejelentése alapján gyakorolható egyes termelő és egyes szolgáltató tevékenységekről, valamint a telepengedélyezés rendjéről és a bejelentés szabályairól szóló 57/2013.(II.27.) Kormány rendelet alapján:

A.

Bejelentés-köteles tevékenység esetén a bejelentés benyújtásához az alábbiak szükségesek:


 
-    Bejelentés ipari tevékenység folytatásáról című nyomtatvány kitöltve

B.

Telepengedély köteles tevékenység esetén:


    -  Telepengedély kiadására irányuló kérelem kitöltve
    -  Környezetvédelmi tervfejezet
-  Földhivatali helyszínrajz a telepről, tekintettel arra, hogy a közvetlenül szomszédos a
       teleppel közös határvonalú, telekhatárú ingatlanokkal rendelkezni jogosultakat (a
       szomszédos ingatlanok tulajdonosait, használóit, kezelőit társasház esetén a közös
       képviselőt, illetve az intézőbizottság elnökét, lakásszövetkezet esetén az elnököt)
       értesíteni kell
    -  Ha van 6 hónapnál nem régebbi jogerős használatbavételi engedély, vagy végleges
       fennmaradási engedély
    -  5.000,-Ft igazgatási szolgáltatási díj átutalással való teljesítése

Mind a két eljárás esetében, ha nem az aláírásra jogosult személy jár el, akkor meghatalmazás szükséges, melyet kettő tanúval alá kell íratni.

C.
Ipari tevékenység megszüntetése esetén:


-    Bejelentés ipari tevékenység megszüntetéséről nyomtatvány kitöltve

D.
Ipari tevékenység nyilvántartási adataiban bekövetkezett változás esetén:


-    Bejelentés ipari tevékenység nyilvántartási adataiban bekövetkezett változásról nyomtatvány kitöltve
________________________________________
 
dr. Kári Gergely

I. emelet 8. ajtó
06-29/555-234

Birtokvédelem

A birtokvédelmi eljárás kérelemre indul. Jegyző előtt 1 éven belüli birtoksértés esetén indítható eljárás.
Az eljárást kezdeményezheti az ingatlan használója, bérlője, tulajdonosa, amennyiben az ingatlant birtokolja, használja.

 


 

Gálné Kun Viktória

I. emelet 8. ajtó
06/29-555-234

 


Köztemetés

A haláleset helye szerint illetékes önkormányzat polgármestere gondoskodik az elhunyt személy közköltségen történő eltemettetéséről, ha:

-     nincs, vagy nem lelhető fel az eltemettetésre köteles személy, illetve
-     ha az eltemettetésre köteles személy az eltemettetésről nem gondoskodik

 Az eljárás kérelemre vagy hivatalból indul.

Csatolandó:

•   köztemetésre irányuló kérelem,
•   jövedelemigazolás,
•   halott vizsgálati bizonyítvány,
•   halotti anyakönyvi     kivonat.


Rendkívüli települési támogatás

A képviselő-testület a létfenntartást veszélyeztető rendkívüli élethelyzetbe került, valamint az időszakosan vagy tartósan létfenntartási gonddal küzdő személyek részére rendkívüli települési támogatást     nyújt.

Rendkívüli települési támogatás igényelhető:

•   elemi kár esetén;
•   bűncselekmény sértettjeként anyagi segítségre szorulónak;
•   munkahely elvesztése esetén vagy ha a jövedelem kifizetése valamilyen okból késik;
•   ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült vagy kórházba kerül;
•   a kérelmező eseti gyógyszerköltségeihez;
•   az egészségbiztosítás által nem, vagy csak részben támogatott egészségügyi szolgáltatás és gyógyászati segédeszköz igénybevétele esetén, ha a szolgáltatás díja vagy a gyógyászati segédeszköz ára a szociális vetítési alap 30 %-át meghaladja;
•   közüzemi számlatartozás illetve fűtési szezonban két alkalommal a fűtési költségek csökkentése céljából, amennyiben a kérelmező a kérelem benyújtásának évében a lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások közül a tüzelőanyag költségeihez nyújtott települési támogatásban     nem     részesült;
•   elhunyt személy eltemettetésének költségeihez.
Elhunyt személy eltemettetésének költségéhez igényelt rendkívüli települési támogatásra az az eltemettető jogosult, akinek a családjában az egy főre jutó havi jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 250 %-át, (71.250.-Ft) egyedül élő esetében a szociális vetítési alap 300 %-át (85.500.-Ft).

Nem állapítható meg rendkívüli települési támogatás, ha

•    a család egy főre jutó havi jövedelme meghaladja a szociális vetítési alap 150%-át (42.750.-Ft), egyedül élő és gyermekét egyedül nevelő szülő esetében a szociális vetítési alap 200%-át (57.000.-Ft), kivéve, ha a kérelmet elhunyt személy eltemettetésének költségeihez kérték,
•    a környezettanulmány során vagy egyéb hitelt érdemlő módon megállapítást nyert, miszerint a benyújtott jövedelem nyilatkozat, valamint az ahhoz becsatolt igazolások adatai nem valósak, vagy
•    a kérelmet az annak alapjául szolgáló eseményt követő 60 napon túl nyújtották be, az alábbi esetekben:
•    ha a család egyik tagja 5 napot meghaladóan kórházi kezelésben részesült vagy kórházba kerül
•   elhunyt személy eltemettetésének költségeihez.

A kérelemhez mellékelni kell:


- A közös háztartásban élők előző havi nettó jövedelemigazolása (bérjegyzék, munkáltatói igazolás) vagy nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj igazolása, GYED igazolás, amennyiben azt munkáltatói kifizetőhely folyósítja.
- Ápolási díjnál, és egyéb szociális ellátásnál a támogatást megállapító határozat fénymásolata és az utolsó havi szelvény, vagy folyószámla kivonat
- Álláskeresési járadékban részesülőknél a megállapító határozat fénymásolata és az utolsó hónapról a postai szelvény vagy bankszámlakivonat
- 18. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolása
- Vállalkozóktól jövedelemigazolás (könyvelőtől a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatti jövedelem 1 havi átlaga)
- Alkalmi munkát végzőknél nyilatkozat szükséges az alkalmi munka összegéről
- Elvált szülőknél a tartásdíjat megállapító és a gyermekelhelyezésre vonatkozó bírói végzés
- Egyéb (különösen: kapott tartásdíj, ösztöndíj, értékpapírból származó) jövedelem igazolása
- A gyermek elhelyezése valamint gyámrendelés tárgyában hozott bírósági illetve gyámhatósági döntés

- kórházi kezelés esetén a kórházi zárójelentés vagy beutaló (bemutatásra);
- gyógyszerköltség esetén a háziorvos javaslata alapján a gyógyszertár által kiállított igazolást;
-  az egészségügyi szolgáltatás igénybevételekor az érintett egészségügyi szolgáltató igazolását, a gyógyászati segédeszköz megvásárlásakor a gyógyászati segédeszközről kiállított számlát;
- fűtés költségei esetén a szolgáltató igazolását vagy a közüzemi számla eredeti vagy másolati példányát, illetve egyéb fűtési módozat esetén a tüzelőanyagot forgalmazó által kibocsátott, a tüzelőanyag     kifizetését igazoló eredeti számlát;
- halálesetkor az elhunyt személy halotti anyakönyvi kivonatának másolatát.

A rendkívüli települési támogatás összegéről a Szociális Bizottság esetenként, az egyedi körülményeket mérlegelve dönt.


Települési támogatás lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez

A lakhatáshoz kapcsolódó rendszeres kiadások viseléséhez települési támogatást kell megállapítani annak a személynek,

●  akinek háztartásában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg a szociális vetítési alap 150 %-át (42.750.-Ft), egyedül élő esetén 200 %-át (57.000.-Ft), és
● vagyona sem neki, sem a vele közös háztartásban élőknek nincs.

 A támogatás a villanyáram-, a víz- és a gázfogyasztás, a csatornahasználat és a szemétszállítás díjához, valamint a tüzelőanyag költségeihez nyújtható.

A támogatás ugyanazon lakásra csak egy jogosultnak állapítható meg, függetlenül a lakásban élő személyek számától.

 A támogatás megállapításához be kell csatolni:

-   formanyomtatvány (lásd. nyomtatványtár)     
-   azon közüzemi szolgáltató által kiállított, 30 napnál nem régebbi számla levelet, amely szolgáltató részére a kérelmező a támogatás folyósítását kéri, valamint
-  az érintett lakás használati jogcímét igazoló irat másolatát
- A közös háztartásban élők előző havi nettó jövedelemigazolása (bérjegyzék, munkáltatói igazolás) vagy nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj igazolása, GYED igazolás, amennyiben azt munkáltatói kifizetőhely folyósítja.
- Ápolási díjnál, és egyéb szociális ellátásnál a támogatást megállapító határozat fénymásolata és az utolsó szelvény, vagy folyószámla kivonat
- Álláskeresési járadékban részesülőknél a megállapító határozat fénymásolata és az utolsó hónapról a postai szelvény vagy bankszámlakivonat
- 18. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolása
- Vállalkozóktól jövedelemigazolás (könyvelőtől a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatti jövedelem 1 havi átlaga)
- Alkalmi munkát végzőknél nyilatkozat szükséges az alkalmi munka összegéről
- Elvált szülőknél a tartásdíjat megállapító és a gyermekelhelyezésre vonatkozó bírói végzés
- Egyéb (különösen: kapott tartásdíj, ösztöndíj, értékpapírból származó) jövedelem igazolása

A támogatást a kérelem benyújtása hónapjának első napjától egy éves időtartamra kell megállapítani.

A támogatás összege havi 4000 Ft, amelyet a hivatal – a tüzelőanyag költségeihez nyújtott támogatás kivételével – a kérelemben megjelölt szolgáltatónak havi átutalással teljesít.

 Hatósági bizonyítvány

A hatóság az ügyfél kérelmére tény, állapot vagy egyéb adat igazolására hatósági bizonyítványt ad ki.
A hatósági bizonyítvány kiadására az a hatóság illetékes, amelynek a
- területén a bizonyítandó tény bekövetkezett, illetve az állapot tartott vagy megszűnt,
- területén a bizonyítással kapcsolatos dolog van, vagy a bizonyítani kívánt időszakban volt,
- nyilvántartása az adatot tartalmazza.

Csatolandó:
-  kérelem (mire kéri és hol kívánja felhasználni)
-  kérelmező(k) érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 
 Személyes nyilatkozat
-  kérelem (mire kéri és hol kívánja felhasználni)
-  kérelmező(k) érvényes személyazonosító igazolvány, lakcímet igazoló hatósági igazolvány.
 Jármai Judit

1. emelet 9. ajtó
06-29/555-258
06-29/352-000/238 mellék

Címkezelési eljárások rögzítése a központi címregiszterben

Jogszabály:


-    A központi címregiszterről és címképzésről szóló 345/2014. (XII.23.) kormányrendelet

Eljárás indulhat: hivatalból, ügyfél kérelmére

Eljáráshoz szükséges:

-döntés: határozat, hatósági bizonyítvány, mely hitelt érdemlően bizonyítja az ingatlan megállapított címét, megváltozását, megszűnését

-KCR adatlap: az ingatlan kapcsolati adatait tartalmazza (helyrajzi szám, ingatlannyilvántartási azonosító, illetve X, Y EOV koordináta ami a földmérő által bemért térképi adat).

Eljárás főbb elemei:

-rendelkezésre álló adatok összegyűjtése (tulajdoni lapok, (lak)címnyilvántartás, kapcsolati adatok, alapító okirat, változási vázrajz)

-címek rögzítése kapcsolati adatokkal (kapcsolódó címadatok javítása, helytelen vagy téves címek törlése)

-a központi címregiszterről és a címkezelésről szóló 345/2014. (XII.23.) korm.rend. 8.§ (5) bekezdése szerinti közzététel

-központi címregiszterbe bejegyzett címelemek megváltozása miatt költözéssel nem járó lakcímváltozás esetén érintett személyek értesítése

Ügy típusa: Tájékoztatás lakóingatlan lefoglalásának, illetve kiürítésének tényéről

Jogszabály:

-    A bíróság végrehajtásáról szóló 1994. évi LIII. törvény (Vht.)

138/C. § Lakóingatlan lefoglalásának tényéről a végrehajtó - a végrehajtási jog bejegyzéséről szóló határozat részére történt kézbesítését követő 15 napon belül - tájékoztatja az ingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt.

154/A (11) A végrehajtó köteles - a lakóingatlan kiürítésére irányuló kérelem részére történt kézbesítését követő 8 napon belül - tájékoztatni a lakóingatlan fekvése szerint illetékes jegyzőt arról, hogy az árverési vevő az ingatlan kiürítésére irányuló kérelmet terjesztett elő.

(12) A végrehajtó az árverési vevő kérelmére - szükség esetén rendőrség közreműködésével - akkor intézkedik az ingatlan kiürítése iránt a 182. § és a 182/A. § megfelelő alkalmazásával, ha a (11) bekezdés szerint a jegyző részére megküldött tájékoztatástól 60 nap eltelt.
____________________________________
 
Liptai Rita

I. emelet 10. ajtó
06-29/555-218


Hozzátartozók közötti erőszakokkal kapcsolatos feladatok ellátásaHagyaték

A halottvizsgálati bizonyítvány beérkezése után a hagyatéki előadó megkeresi a temetést intéző hozzátartozót a hagyatéki leltárral kapcsolatban nyilatkozattétel céljából.

Ha a hagyatéki leltározás során a leltárelőadó az állapítja meg, hogy a hagyatékban kiskorú gyermek, cselekvőképességében részlegesen korlátozott, cselekvőképességében teljesen korlátozott, vagy ismeretlen helyen tartózkodó személy érdekelt, értesíti a Pest Megyei Kormányhivatal Vecsési Járási Hivatal Gyámügyi és Igazságügyi Osztályát
________________________________________
 
Zemenné Leimeter Szilvia


I. emelet 10. ajtó
06-29/555-208

Rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény

Igényelhető a vecsési lakóhellyel rendelkező kiskorú gyermeket nevelő családok gyermekei részére, ha a kérelmező családjában az egy főre jutó jövedelem nem haladja meg:
- a szociális vetítési alap 180%-át ha
a gyermeket egyedülálló szülő, illetve más törvényes képviselő gondozza
a gyermek tartósan beteg, illetve súlyosan fogyatékos vagy
a nagykorúvá vált gyermek nappali oktatás munkarendje szerint tanulmányokat folytat és 23. életévét még nem töltötte be, vagy felsőfokú oktatási intézmény nappali tagozatán tanul és a 25. életévét még nem töltötte be; illetve
 - a szociális vetítési alap összegének 165%-át
ha az előző esetek egyikébe sem tartozik.
A kedvezményre való jogosultság megállapítása a kérelmező és családja vagyoni helyzetétől is függ. A rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság egy évre szól.

Csatolandó:

- Az igénylő (szülő) személyigazolványa, lakcímkártyája bemutatásra
-A gyermek elhelyezése valamint gyámrendelés tárgyában hozott bírósági illetve gyámhatósági döntés
- A közös háztartásban élők előző havi nettó jövedelemigazolása (bérjegyzék, munkáltatói igazolás) vagy nyugdíj, árvaellátás, özvegyi nyugdíj igazolása, GYED igazolás, amennyiben azt munkáltatói kifizetőhely folyósítja.
- Ápolási díjnál, és egyéb szociális ellátásnál a támogatást megállapító határozat fénymásolata és az utolsó szelvény, vagy folyószámla kivonat
- Álláskeresési járadékban részesülőknél a megállapító határozat fénymásolata és az utolsó hónapról a postai szelvény vagy bankszámlakivonat
- 18. életévét betöltött gyermek iskolalátogatási igazolása
- Vállalkozóktól jövedelemigazolás (könyvelőtől a kérelem benyújtását megelőző 12 hónap alatti jövedelem 1 havi átlaga)
- Alkalmi munkát végzőknél nyilatkozat szükséges az alkalmi munka összegéről
- Elvált szülőknél a tartásdíjat megállapító és a gyermekelhelyezésre vonatkozó bírói végzés
- Egyéb (különösen: kapott tartásdíj, ösztöndíj, értékpapírból származó) jövedelem igazolása

Hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása


(1) Hátrányos helyzetű az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az alábbi körülmények közül egy fennáll:

a) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony iskolai végzettsége, ha a gyermeket együtt nevelő mindkét szülőről, a gyermeket egyedül nevelő szülőről vagy a családba fogadó gyámról – önkéntes nyilatkozata alapján – megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor legfeljebb alapfokú iskolai végzettséggel rendelkezik,

b) a szülő vagy a családba fogadó gyám alacsony foglalkoztatottsága, ha a gyermeket nevelő szülők bármelyikéről vagy a családba fogadó gyámról megállapítható, hogy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésekor aktív korúak ellátására jogosult vagy a rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény igénylésének időpontját megelőző 16 hónapon belül legalább 12 hónapig álláskeresőként nyilvántartott személy,

c) a gyermek elégtelen lakókörnyezete, illetve lakáskörülményei, ha megállapítható, hogy a gyermek a településre vonatkozó integrált településfejlesztési stratégiában szegregátumnak nyilvánított lakókörnyezetben vagy félkomfortos, komfort nélküli vagy szükséglakásban, illetve olyan lakáskörülmények között él, ahol korlátozottan biztosítottak az egészséges fejlődéséhez szükséges feltételek.

(2) Halmozottan hátrányos helyzetű

a) az a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre jogosult gyermek és nagykorúvá vált gyermek, aki esetében az (1) bekezdés a)–c) pontjaiban meghatározott körülmények közül legalább kettő fennáll,
b) a nevelésbe vett gyermek,
c) az utógondozói ellátásban részesülő és tanulói vagy hallgatói jogviszonyban álló fiatal felnőtt.
A gyámhatóság a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság elbírálásával egyidejűleg kérelemre – külön döntésben, a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultsággal egyező időtartamra – megállapítja a gyermek, nagykorúvá vált gyermek hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzetének fennállását.

A hátrányos vagy halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményre való jogosultság megállapítását követően is kérelmezhető. Ebben az esetben az (1) bekezdésben meghatározott feltételek fennállását a kérelem benyújtásának időpontjára vonatkozólag kell vizsgálni, valamint a hátrányos és halmozottan hátrányos helyzet a kérelem benyújtásának napjától a fennálló rendszeres gyermekvédelmi kedvezmény időtartamára állapítható meg.

A hátrányos, halmozottan hátrányos helyzet fennállásának megállapítása iránti kérelmet a formanyomtatványon kell benyújtani.

Csatolandó:

- az állami foglalkoztatási szervnek a gyermeket nevelő szülők bármelyikének, a családba fogadó gyámnak az álláskeresőként történő nyilvántartásáról szóló igazolása,

A lakókörnyezet, illetve lakáskörülmények tekintetében a hivatal környezettanulmányt végez el vagy szerez be.

________________________________________
 
Igazgatási Osztály Formanyomtatványai: